EFOP-3.2.5-17

MEGKEZDŐDÖTT A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERSZINTŰ MEGÚJÍTÁSA A PÉCSI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

A Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.2.5-17 kódszámú, „Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a pályaorientáció rendszerszintű megújítására a Pécsi Tankerület intézményeiben. A támogatás összege 169,8 millió forint.
A projekt rövid távú célja az eredményes életpálya-építés megalapozásához szükséges készségek elsajátítása a köznevelés hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása érdekében, az 1-12. osztályos tanulók pályaorientációs kompetenciájának fejlesztése, kiemelten az MTMI készségek erősítése, a köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének továbbfejlesztése. Hosszú távú cél a pályaorientációs tevékenységek erősítése és továbbfejlesztése a Pécsi Tankerület köznevelési intézményeiben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai pályák választására és a kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. A célok elérése hozzásegíti a tanulókat a digitális környezetben történő tanulás, információszerzés és munkavégzés képességéhez, hozzájárul ahhoz, hogy kreatív, alkotó jellegű munkafolyamatokat legyenek képesek végezni, és alkalmazkodni tudjanak a változó, fejlődő és globalizálódó világ kihívásaihoz (mobilitás, korszerű technológiák megismerése, interaktivitás).
A pályázat megvalósításában hat intézmény vesz részt: Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium, Leőwey Klára Gimnázium, Pécsi Meszesi Általános Iskola, Pécsi Meszesi Általános Iskola Vasas-Hirdi Általános Iskolája, Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola.
A pályázat során rendkívül szerteágazó módon, kiemelkedően sok tevékenységet valósítanak meg az intézmények, tanórákhoz köthető és tanórán kívüli tevékenységeket, tanulók segítése érdekében végzett egyéb foglalkozásokat szerveznek a diákoknak. A teljesség igénye nélkül, felsorolásszerűen néhány esemény, tevékenység: pályaorientációs rendezvények, rendhagyó órák, szakkörök, játszóházak, kiállítások, iskola- és üzemlátogatások, műhelyfoglalkozások, tréningek, táborok, erdei iskolák, kirándulások, tanár-diák-szülő találkozók stb. Nemcsak a tanulók „képzése” történik a projekt során, a pedagógusok is fejlesztéseken, továbbképzéseken, műhelyfoglalkozásokon vesznek részt, melyek mindegyike a pályaorientációhoz, a tanulók pályaválasztási támogatásához kapcsolódik. Mindezek mellett a pedagógiai szakszolgálati tevékenység pályaorientációs célú szolgáltatásainak fejlesztésére is sor kerül: szakirányú továbbképzések, szakmai tapasztalatcserék, tananyagfejlesztés, pályaorientációs kurzus, pályaválasztási tájékoztató anyagok, filmek, web-portál létrehozása stb. A felsorolt tevékenységekhez szükséges nagy mennyiségű anyag, IKT és más eszközök beszerzése szintén a pályázat keretében valósul meg.
A projekt keretében együttműködés valósul meg két másik EFOP pályázat nyertesével, így a Pécsi Tudományegyetemmel (EFOP-3.4.4-16 „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban”) és az Oktatási Hivatallal (EFOP-3.2.13 Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése”). A szakmai munka során piaci szereplőkkel (Kontakt-Elektro Kft., P-Autócity Zrt., Hauni Hungária Gépgyártó Kft., Rati Kft, IT Services Hungary, BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zrt., POLYTEC Komló Kft.) is szakmai együttműködés történik. További együttműködő partner a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara.
A pályázat ideje alatt, annak lezárulásáig szervezett programokon legkevesebb 1530 tanuló, szakirányú továbbképzésen 6, szakmai tapasztalatcserén 40 szakszolgálati szakember vesz részt.
A legújabb nemzedékek érdeklődési és motivációs bázisát kihasználva, valamint a munkaerőpiaci igényekre építve a projekt tevékenységei kiemelten segítik, erősítik a kapcsolódó pedagógusi és tanulói kompetenciákat a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, valamint a tehetséges tanulók körében egyaránt. A pályázat hozzájárul a jobb minőségű szolgáltatások megvalósításához, hiszen a szakemberi kompetenciák összeadódnak, kiegészítik egymást, az ellátottak életkori szakaszainak megfelelően egymásra épülnek, a jelenlegi intézményi és intézményközi struktúra erősödik, a fejlesztő munka stabil személyes és szakmai kapcsolatokra épül, így hosszútávon biztosítható a gyermekek nyomon követése. Az egységes eljárásrend a szolgáltatások minőségének folyamatos javítását is eredményezi. Az együttműködő intézményi hálózat változásával egyre több köznevelési szereplő válhat alkalmassá az önismeret, a pályaépítés és a tudatos nyomon követés rendszerének működtetésére.

A projekt megvalósításának időszaka: 2018. január 15 – 2020. január 15.
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.5-17-2017-00020

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.