Munkaközösségek

2023/2024. tanév munkaközösségei

Az intézményünk hét szakmai munkaközössége azon feladatok köré szerveződnek, melyek a tanév folyamán kiemelt jelentőségűek, ezáltal hatékonyabbá teszik a feladatok elvégzését.
A szakmai munkaközösségek feladatai:

 • Megvalósítják az éves munkatervükben megtervezett feladatokat.
 • Javítják, koordinálják az iskola nevelő-oktató munkájának színvonalát.
 • Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat.
 • Elvégzik a tantárgyakkal kapcsolatos versenyek szervezését, lebonyolítását, a jutalmazást.
 • Rendszeresen felmérik, értékelik a tanulók ismeretszintjét.
 • Javaslatot tesznek a pedagógusok továbbképzésére, segítik az önképzést.
 • Részt vesznek (szükség esetén) pedagógiai kísérletekben.
 • Támogatják a pályakezdők munkáját.
 • Kiemelten foglalkoznak a speciális törődést igénylő tanulókkal.
 • Segítik a tanórán kívüli nevelési lehetőségek megvalósítását.
 • Javaslatot tesznek a szaktárgyi felszerelések fejlesztésére, gondoskodnak szakszerű védelmükről.
 • Rendszeresen tanulmányozzák a szakmai folyóiratokat.
 • Kapcsolatot tartanak a munkaközösségi munkát alapozó vagy továbbfejlesztő tanári teamekkel.

2023/2024. tanév munkaközösségei:

1. Fejlesztő munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Pálfi-Varga Krisztina
Feladatok:

 • A lehetséges fejlesztési területek feltérképezése, közös fejlesztési területek kijelölése.
 • A fejlesztés során az egyéni képességek, adottságok kibontakoztatása.
 • A megelőző vizsgálat és a szakvélemények alapján személyre szabott egyéni fejlesztési tervek alapján a gyermek fejlődési ütemének megfelelő fejlesztés biztosítása.
 • Folyamatos szűrés és gondozás, folyamatos kapcsolattartás az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, szülőkkel.
 • Kapcsolattartás a nevelési tanácsadóval, szakértői bizottsággal.
 • A sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) gyermekek folyamatos fejlesztése.

2. Fenntarthatósági munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Ludányiné Paréj Adrienn
Feladatok:

 • A tanulóink megértsék a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét.
 • Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, gyarapításába (helytörténeti kutatások, bányászmúlt, bányászörökség).
 • Törekedjenek életmódjukban a természet tiszteletére vállaljanak felelősséget a környezetükért.
 • A „zöld szemlélet” megjelenése a mindennapokban.
 • Helyi tanterv szerint folyamatos koncentrálás a környezetvédelmi témákkal.

3. IKT munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Vörös-Sárosi Szilvia
Feladatok:

 • IKT eszközök használata, és IKT technológiák alkalmazása a tanórákon.
 • IKT eszközök adta lehetőségek optimálisabb kihasználása, sokoldalú használata a napi nevelő-fejlesztő munkában (interaktív tábla, laptop, internet, tablet stb).
 • IKT tananyagok letöltése, integrálása.
 • IKT kompetenciák fejlesztése a munkatársi körben.
 • Az IKT eszközök használatát, fejlesztési lehetőségeit, az élmények gazdagítását ezek segítségével, a tanórák során.
 • A kiemelt figyelmet igénylő és tehetséges gyermekek sokoldalú fejlesztésének megvalósítása.

4. Módszertani munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Jékiné Szabó Rita
Feladatok:

 • Módszertani tanácsadás, tanmenetek felülvizsgálata.
 • Tehetséggondozás, tanórai differenciálás.
 • Versenyekre nevezések beadása, háziverseny szervezése.
 • Szintmérések elkészítése.
 • Mérések eredményeinek elemzése.
 • Átmenet problémáinak megoldása.
 • Az óvoda-iskola átmenet, valamint az alsó és felső tagozat közötti átmenet segítése, kapcsolattartás az óvodával és a felső tagozatos munkaközösség vezetőkkel.

5. Osztályfőnöki munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Barka Szilvia
Feladatok:

 • Osztályfőnökök koordinálása, informálása.
 • Kezdő osztályfőnökök mentorálása.
 • Adminisztrációs feladatok pontos elvégzése (naplóvezetés, bizonyítványok, törzslapok írása, osztályfőnöki adatbázis folyamatos frissítése, szülők tájékoztatása, igazolások adminisztrálása, statisztika készítése).
 • Szöveges értékelés készítése a tanulókról.
 • Osztály- és évfolyam szintű projektek szervezése és lebonyolítása.
 • Az 5. osztályosok felső tagozatba való beilleszkedésének elősegítése.
 • A 8. osztályosok pályaorientációjának segítése.
 • Szabadidős programok szervezése közösségépítés érdekében.
 • Munkamegbeszélések szervezése, bemutató órák tartása.
 • Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, DÖK-kel, ifjúságvédelmi felelőssel, fejlesztő pedagógusokkal, szociális munkással, családsegítő- és gyermekjóléti szervezetekkel.

6. Projekt munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Kovács Balázs
Feladatok:

 • Az újonnan érkezett kollégák számára áttekintést nyújtani a felső tagozaton zajló tantárgyközi projektekről kijelölt mentor segítségével.
 • Az újonnan érkezett kollégák számára áttekintést nyújtani a különböző tanulásszervezési eljárásokról kijelölt mentor segítségével.
 • A kollégák számára biztosítani a hospitálási lehetőséget, a „jó gyakorlatok” átadását.
 • Kommunikációt segítő platformok, online osztályterem-alkalmazások, tantárgyspecifikus applikációk megismerése alkalmazása.
 • A projekt teamek működését támogató megbeszélések szervezése és az azokon való részvétel.
 • A projektek során közösen megtervezett és kijelölt részfeladatok elvégzése a határidők betartásával.
 • A projektek egységes dokumentációjának elkészítése, illetve azok feltöltése az feladatbankba a határidők betartásával.

7. Testnevelés munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Kovács Viktória
Feladatok:

 • Az egészséges életmód, a mindennapos testmozgás, az egészséges táplálkozás igényének erősítése, gyakoroltatása.
 • Gyógytestnevelés biztosítása (gerinctorna, lábtorna a kiszűrt tanulók részére).
 • Házi versenyek és városi-megyei, országos versenyek szervezése.
 • NETFITT felmérések elvégzése.
 • A kiemelkedően tehetséges tanulók diákolimpiai és egyéb városi, megyei, országos versenyeken való minél eredményesebb szerepeltetése.
 • A testneveléshez és a különféle sportágakhoz kapcsolódó eszközállomány folyamatos bővítése.
 • Bemutató órák tartása, belső továbbképzések a munkaközösség tagjai számára.
 • Tehetséggondozás, tanórai differenciálás.
 • Tanórán kívüli tevékenységek koordinálása.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.