Munkaközösségek

2021/2022. tanév

Óvoda-iskola átmenet munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Somogyiné Nagy Éva
Célok:

 • Az óvodából érkező gyerekek beilleszkedésének, az új, iskolai környezethez való alkalmazkodásának megkönnyítése.
 • A környező óvodákkal való kapcsolatok ápolása, a szorosabb együttműködés érdekében.
 • A következő évi beiskolázás segítése az “Iskolanyitogató” foglalkozások szervezésével.

Reál munkaközösség (alsó)
Munkaközösség-vezető: Anschauné Jani Zsuzsanna
Célok:

 • Felfedeztetni a matematika és a valóság elemi kapcsolatát.
 • Kialakítani a helyes tanulási szokásokat, az önálló ismeretszerzés képességét az alapvető ismeretek közös, de egyre önállóbb feldolgozásával és alkalmazásával.
 • Fejleszteni a problémafelismerő és problémamegoldó, alkotó gondolkodásmódot.
 • Biztos szám- és műveletfogalmat kialakítani.
 • Fejleszteni a számolási készséget.
 • Biztosítani a természeti világ elemi megismerését.
 • Elsajátítani a tudományos megismerés legelemibb módjait.
 • Bemutatni a megismeréssel kapcsolatos tudásrendszereket.
 • Megtanítani a megismerési műveleteket.

Humán munkaközösség (alsó)
Munkaközösség-vezető: Nyíri Eszter
Célok:

 • Fontosnak tartjuk a nyelvi kompetenciák sokrétű fejlesztését, törekszünk, hogy tanulóinknál kialakuljanak az igényes, változatos és kifejező nyelvhasználat alapjai, ezért munkaközösségi szinten hangsúlyt fektetünk a pedagógusok módszertani kultúrájának az elmélyítésére.
 • Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésére a szépirodalmi szövegek aktív és értő befogadására.
 • Az olvasási kedv felkeltésére, az irodalmi alkotásokhoz való pozitív hozzáállás elérésére, megerősítésére.
 • A mese “erejének” az elmélyítésére, a beszéd kifejezőerejének a tudatos alkalmazására, a nyelvi tudatosság fokozására, az önismeret és önbizalom növelésére, fejlesztésére, a kritikai gondolkodás fejlesztésére.

Osztályfőnöki munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Varga Ágnes
Célok:

 • Osztályfőnökök koordinálása, informálása.
 • Kezdő osztályfőnökök mentorálása.
 • Adminisztrációs feladatok pontos elvégzése (naplóvezetés, bizonyítványok, törzslapok írása, osztályfőnöki adatbázis folyamatos frissítése, szülők tájékoztatása, igazolások adminisztrálása, statisztika készítése).
 • Szöveges értékelés készítése a tanulókról.
 • Osztály- és évfolyam szintű projektek szervezése és lebonyolítása.
 • Az 5. osztályosok felső tagozatba való beilleszkedésének elősegítése.
 • 8. osztályosok pályaorientációjának segítése.
 • Szabadidős programok szervezése közösségépítés érdekében.
 • Munkamegbeszélések szervezése, bemutató órák tartása.
 • Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, DÖK-kel, ifjúságvédelmi felelőssel, fejlesztő pedagógusokkal, szociális munkással, családsegítő- és gyermekjóléti szervezetekkel.
Projekt munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Darvasi Tünde
Célok:

 • A projektmódszerrel, mint sajátos tanulási egységgel, technikával elősegíteni az önálló és csoportos megismerést a tanulók számára.
 • Képessé tenni a tanulókat egy-egy probléma lehető legtöbb összefüggésének és kapcsolódási pontjának felfedezésére.
 • Lehetőséget nyújtani a tanulók számára a passzív befogadó és feldolgozó magatartás helyett a saját meglévő képességek, viselkedésformák kipróbálására és újak kialakítására.
 • A szaktárgyi ismeretek bővítése, a minőségi tudás létrejöttének elősegítése érdekében.
 • Szocializáció, a másokkal való együttműködés, konfliktuskezelés lehetőségeinek megismertetése.
 • Tervezési eljárások, munkaszervezés, időbeosztás megismertetése.
 • Esztétikai érzék fejlesztése a különböző produktumok előállításakor.
 • Hozzásegíteni a tanulókat a lámpaláz leküzdéséhez a projekt eredményeinek bemutatásakor.
 • Kritikai gondolkodás, értő olvasás fejlesztése a különböző ismeretforrások (internet, könyvtár, média) kritikus felhasználása során.
 • Tanulási technikák megismertetése, az élethosszig tanulás elősegítése.
 • Reális énkép kialakítása, a tanulók saját szerepének, lehetőségeinek és határainak felismertetésével és tudatosításával.

Testnevelés munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Kovács Viktória
Célok:

 • A testnevelés fő feladata az egészséges életmódra nevelés, egészség megőrzés.
 • Az iskolai testnevelés és a sport meghatározó szerepet töltsön be a tanulók mozgáskultúrájának és edzettségi állapotának fejlődésében.
 • Minél több tanuló vegyen részt a tömegsport foglalkozásokon.
 • A kiemelkedően tehetséges tanulók diákolimpiai és egyéb városi, megyei, országos versenyeken minél eredményesebben szerepeljenek.
 • A testneveléshez és a különféle sportágakhoz kapcsolódó eszközállomány folyamatos bővítése.
 • Házi versenyek és városi-megyei, országos versenyek szervezése.
 • Kölyökatlétikai program bevezetése az 1-6. évfolyamon.
 • NETFITT felmérések elvégzése.
 • Bemutató órák tartása, belső továbbképzések a munkaközösség tagjai számára.

Fejlesztő munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Stocker Tamás
Célok:

 • A lehetséges fejlesztési területek feltérképezése, közös fejlesztési területek kijelölése.
 • A fejlesztés során az egyéni képességek, adottságok kibontakoztatása.
 • A megelőző vizsgálat és a szakvélemények alapján személyre szabott egyéni fejlesztési tervek alapján a gyermek fejlődési ütemének megfelelő fejlesztés biztosítása.
 • Folyamatos szűrés és gondozás, folyamatos kapcsolattartás az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, szülőkkel.
 • Kapcsolattartás a nevelési tanácsadóval, szakértői bizottsággal.
 • Folyamatos fejlesztésre szoruló gyermekek: SNI, BTM.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.