Munkaközösségek

2017/2018. tanév

Óvoda-iskola átmenet munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Forgács Beatrix
Az óvodából érkező gyerekek beilleszkedésének, az új, iskolai környezethez való alkalmazkodásának megkönnyítése. A környező óvodákkal való kapcsolatok ápolása, a szorosabb együttműködés érdekében. A következő évi beiskolázás segítése az “Iskolanyitogató” foglalkozások szervezésével.

Reál munkaközösség (alsó)
Munkaközösség-vezető: Anschauné Jani Zsuzsanna
Felfedeztetni a matematika és a valóság elemi kapcsolatát. Kialakítani a helyes tanulási szokásokat, az önálló ismeretszerzés képességét az alapvető ismeretek közös, de egyre önállóbb feldolgozásával és alkalmazásával. Fejleszteni a problémafelismerő és problémamegoldó, alkotó gondolkodásmódot. Biztos szám- és műveletfogalmat kialakítani. Fejleszteni a számolási készséget. Biztosítani a természeti világ elemi megismerését. Elsajátítani a tudományos megismerés legelemibb módjait. Bemutatni a megismeréssel kapcsolatos tudásrendszereket. Megtanítani a megismerési műveleteket.

Humán munkaközösség (alsó)
Munkaközösség-vezető: Helesfayné Lajtai Csilla
Fontosnak tartjuk a nyelvi kompetenciák sokrétű fejlesztését, törekszünk, hogy tanulóinknál kialakuljanak az igényes, változatos és kifejező nyelvhasználat alapjai, ezért munkaközösségi szinten hangsúlyt fektetünk a pedagógusok módszertani kultúrájának az elmélyítésére. Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésére a szépirodalmi szövegek aktív és értő befogadására. Az olvasási kedv felkeltésére, az irodalmi alkotásokhoz való pozitív hozzáállás elérésére, megerősítésére. A mese “erejének” az elmélyítésére, a beszéd kifejezőerejének a tudatos alkalmazására, a nyelvi tudatosság fokozására, az önismeret és önbizalom növelésére, fejlesztésére, a kritikai gondolkodás fejlesztésére.

Osztályfőnöki munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Varga Ágnes
Osztályfőnökök koordinálása, informálása. Kezdő osztályfőnökök mentorálása. Adminisztrációs feladatok pontos elvégzése (naplóvezetés, bizonyítványok, törzslapok írása, osztályfőnöki adatbázis folyamatos frissítése, szülők tájékoztatása, igazolások adminisztrálása, statisztika készítése). Szöveges értékelés készítése a tanulókról. Osztály- és évfolyam szintű projektek szervezése és lebonyolítása. Az 5. osztályosok felső tagozatba való beilleszkedésének elősegítése. 8. osztályosok pályaorientációjának segítése. Szabadidős programok szervezése közösségépítés érdekében. Munkamegbeszélések szervezése, bemutató órák tartása. Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, DÖK-kel, ifjúságvédelmi felelőssel, fejlesztő pedagógusokkal, szociális munkással, családsegítő- és gyermekjóléti szervezetekkel.

Testnevelés munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Märcz Péter
A testnevelés fő feladata az egészséges életmódra nevelés, egészség megőrzés. Az iskolai testnevelés és a sport meghatározó szerepet töltsön be a tanulók mozgáskultúrájának és edzettségi állapotának fejlődésében. Minél több tanuló vegyen részt a tömegsport foglalkozásokon. A kiemelkedően tehetséges tanulók diákolimpiai és egyéb városi, megyei, országos versenyeken minél eredményesebben szerepeljenek. A testneveléshez és a különféle sportágakhoz kapcsolódó eszközállomány folyamatos bővítése. Házi versenyek és városi-megyei, országos versenyek szervezése. Új sportág (Korfball) megismertetése tanulóinkkal. Kölyökatlétikai program bevezetése az 1-6. évfolyamon. NETFITT felmérések elvégzése. Bemutató órák tartása, belső továbbképzések a munkaközösség tagjai számára.

Fejlesztő munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Stocker Tamás
A lehetséges fejlesztési területek feltérképezése, közös fejlesztési területek kijelölése. A fejlesztés során az egyéni képességek, adottságok kibontakoztatása. A megelőző vizsgálat és a szakvélemények alapján személyre szabott egyéni fejlesztési tervek alapján a gyermek fejlődési ütemének megfelelő fejlesztés biztosítása. Folyamatos szűrés és gondozás, folyamatos kapcsolattartás az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, szülőkkel. Kapcsolattartás a nevelési tanácsadóval, szakértői bizottsággal. Folyamatos fejlesztésre szoruló gyermekek: SNI, BTM.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.