Beiskolázás a 2024/2025. tanévre

Tájékoztatás tanköteles gyermek beíratásáról
Tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratása a 2024/2025-ös tanévre

Az a gyermek, aki abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. (Nkt. 45.§(2))
Személyes beiratkozás időpontja: 2024.04.18-án és 19-én 8:00 – 17:00.
Az iskolával való kapcsolatfelvételre az elektronikus megkeresés is javasolt. A felvételi kérelem benyújtható a Kréta rendszer e-Ügyintézés felületén: https://eugyintezes.ekreta.hu/kezdolap. Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatására 2024. április 18-án és 19-én lehetséges személyesen.
Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.
Amennyiben a gyermek az informatika tagozat keretében kívánja elkezdeni az első osztályt, ezt a személyes dokumentumbenyújtás során kell közölni.
Az informatika tagozat felvételi követelményei:

 • infokommunikációs eszköz biztosítása az otthoni feladatvégzéshez
 • Sokszínű matematika tankönyvcsomag megvásárlása

Kérjük, hogy a beiratkozás előtt válasszanak a választható tantárgyak közül:

 • idegen nyelv: angol vagy német
 • hit-és erkölcstan vagy etika

Amire feltétlenül szükség lesz a gyermekre vonatkozóan:

 • születési anyakönyvi kivonat
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • TAJ kártya
 • Szakértői vélemény BTMN, SNI esetén
 • 5 éves korú státusz (háziorvos által aláírt)
 • oltási könyv
 • Rendszeres Gyermekvédelmi Támogatásról határozat, ha van
 • Hátrányos helyzetről határozat, ha van

Nyilatkozattétel a törvényes képviselő vagy gyám esetén:

 • törvényes képviselet
 • életvitelszerű ottlakás
 • Etika/Hittan tantárgyra vonatkozó kérelem

Ha a szülőnek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolánk körzete honlapunkon megtalálható.
Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.
Magyar állampolgárságú tanköteles tanuló, amennyiben külföldön kívánja folytatni tanulmányait, be kell jelentenie az Oktatási Hivatalnak és a körzetes intézménynek is. Kérjük, ez ügyben a beiratkozás napján intézményünkben tájékozódjon!
Nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles, ha

 • befogadott jogállású
 • jogerősen Magyarországon tartózkodik
 • bevándorló, letelepedett jogállású

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.
A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt. (Nkt. 50.§(1))

Téliné Nagy Emese
igazgató

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.